Prezentare subproiect

Succes Garantat Aprofundând Cunoștințele

 

Liceul Tehnologic ”Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc este beneficiarul unui grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, al cărui scop principal este îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de liceele beneficiare și, implicit, creșterea ratelor de tranziție a elevilor către învățământul terțiar.

În cadrul școlii noastre se va derula pe o perioadă de 4 ani (2017-2021) subproiectul:  Succes Garantat Aprofundând Cunoștințele.

 

Grupul țintă

 

Numărul estimat al elevilor participanți în proiect, defalcat pe ani

Anul 1:200

Anul 2:180

Anul 3:160

Anul 4:140

 

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea performanțelor elevilor în ceea ce privește rezultatele la învățătură prin aplicarea de metode, instrumente remediale, preventive și de dezvoltare personală și profesională pentru o inserție mai ușoară fie pe piața muncii, fie în sistemul de învățământ terțiar..

 

Obiective specific

OS1- Scăderea ratei abandonului școlar în rândurile elevilor de liceu (zi și seral) prin corecta și completa informare a acestora cu privire la finalitățile și oportunitățile finalizării cursurilor liceale;

Derularea și dezvoltarea unor activități de învățare cu caracter practic în vederea creșterii interesului elevilor de a participa la toate activitățile de învățare;

OS2- Creșterea procentului inserției profesionale a absolvenților, prin transmiterea de informații utile și stimulative pentru elevii liceului de a-și finaliza cursurile liceale și stimularea acestora în vederea înscrierii pentru continuarea cursurilor în cadrul claselor de școală postliceală din unitate;

OS3- Creșterea procentului de înscriere a elevilor claselor terminale în vederea susținerii examenului de certificarea competențelor profesionale (elevi de la învățământul de zi și seral); Promovarea examenului de competențe profesionale în procent de 100 %;

OS4- Creșterea procentului de elevi care vor susține și vor obține certificat ECDL;

OS5- Creșterea procentului de absolvenți înscriși pentru susținerea examenului de Bacalaureat;

OS6- Creșterea procentului de promovabilitate a examenului de bacalaureat;

OS7- Creșterea numărului de elevi cu nevoi speciale integrați socio-profesional;

OS8- Eficientizarea comunicării și colaborării cu reprezentanții comunității;

OS9- Eficientizarea activității de consiliere și orientare profesională prin creșterea numărului de elevi care apelează la serviciile consilierului școlar și reducerea ratei abandonului școlar;

 

Activități principale în cadrul proiectului

 

A1 Informarea și publicitatea.

1.1     Realizarea și actualizarea permanentă a site-ului proiectului

1.2     Organizarea seminarului de lansare a proiectului și a seminarului de prezentare a rezultatelor intermediare (la sfârșitul fiecărui an de proiect) și finale ale proiectului

1.3     Diseminarea progresului și a rezultatelor intermediare și finale în mass media locală. Informarea și publicitatea proiectului presupun elaborarea unei strategii de informare și de diseminare a acestuia. Totodată se vor desfășura activități de elaborare, multiplicare și distribuire a materialelor de promovare precum și realizarea și actualizarea permanentă a site-ului proiectului

 

A2 Identificarea membrilor grupului țintă

 

2.1 Stabilirea criteriilor de selecție pentru grupul țintă.

2.2 Identificarea elevilor care corespund acestor criterii de selecție și întocmirea grupelor în funcție de necesitățile lor.

2.3 Cuantificarea situației școlare și sociale a elevilor acceptați în grupul țintă (situații de corigență/repetenție, număr absențe, situația familială, probleme de sănătate, tulburări de comportament, alte vulnerabilități).

 

A3. Programul de activități remediale

 

3.1 Întocmirea planificărilor la disciplinele de bacalaureat: română, maghiară, matematică, economie, geografie și psihologie, pentru fiecare an de proiect.

3.2 Întocmirea graficului activităților pe fiecare an de proiect.

3.3 Formarea de competențe cheie prin derularea activităților remediale la materiile propuse pe grupe de 12-15 elevi, pe nivel de clase și limbi de predare în funcție de nevoile fiecărei grupe.

3.4 Întocmirea testelor inițiale, de progres și finale la fiecare materie.

 

A4. Programul de activități extracurriculare

 

4.1 Organizarea unor sesiuni  de informare și consiliere pe probleme de orientare și dezvoltare a carierei, legislația muncii.

4.2 Organizarea unor excursii de studii la diferite facultăți sau licee pentru schimb de experiență și realizarea unui ghid de bune practici.

4.3 Proiect multicultural “Diferiți, dar împreună” – realizarea unui ziar bilingv al școlii în limba română și maghiară având aceleași informații în ambele limbi (1 pagină în română lângă 1 pagină în maghiară) cu sprijinul elevilor sub coordonarea profesorilor de limba și literatura română respectiv maghiară.